იურიდიული პირებისთვის – Zarndze Law

იურიდიული პირებს საქართველოს მასშტაბით ვთავაზობთ:

  • იურიდიულ მომსახურებას და კონსულტაციას 24/7
  • იურიდიული მომსახურების პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  • სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა/ანალიზს
  • კორპორატიული იურისტის მომსახურებას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
  • ადვოკატის მომსახურებას საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიაზე

მომსახურების განხორციელება 5 კორპორატიული იურისტისა და 5 ადვოკატის მეშვეობით, რომლებსაც გააჩნიათ იურიდიული მომსახურების, რუსულ და ინგლისურ ენებზე განხორციელების კომპეტენცია. ზ/ა გამომდინარე თქვენ დაზოგავთ თარჯიმნის მომსახურების ღირებულებას. თქვენ შეგიძლიათ განგვისაზღვროთ მომსახურების გამოსაცდელი ვადა 1-დან 3 თვემდე. თქვენ არ მოგიწევთ რაიმე დამატებითი ჰონორარის გადახდა გარდა ყოველთვიური ფიქსირებული მომსახურების ღირებულებისა.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

წარმომადგენლობა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, იუსტიციის

სახლსა და სხვადასხვა სახელმწიფო კერძო თუ არასამთავრობო

ორგანიზაციებში (ასევე ფიზიკურ პირთან ურთიერთობაში.)

პარტნიორთა კრების მოწვევა-ჩატარების ორგანიზება და პარტნიორთა

კრების ოქმების შედგენა, სხვადასხვა სახის რწმუნებულებების

დამზადება. იურიდიული კონსულტაციის გაცემა და სამართლებრივი

დახმარების უზრუნველყოფა. წარმომადგენლობა ფინანსთა სამინისტროს,

დავების საბჭოსა და შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭოში.

ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვების პროცედურებში მონაწილეობა.

სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სარჩელების

შეტანა და ადვოკატირება სრული მოცულობით (საქმის დასრულებამდე.)

სახელმწიფო შესყიდვებთან და ტენდერებთან დაკავშირებით

სამართლებრივი უზრუნველყოფის გაწევა. ლიცენზიების და ნებართვების

შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად დავალიანებების

ამოღების პროცესში ჩართულობა. ხელშეკრულებების, შეთანხმებების,

მიღება-ჩაბარების აქტების, განცხადებების, წერილების, შეტყობინებების,

ბრძანების, წესდების, დებულების, შინაგანაწესის, ინსტრუქციების და

სხვა დოკუმენტების შედგენას და ანალიზს. სხვადასხვა.

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენი კომპანიის დირექტორის, პარტნიორების, მათი ოჯახის წევრებისა და თანამშრომლებისთვის იურიდიული კონსულტაცია იქნება უფასო, ხოლო საადვოკატო მომსახურებისა და სასამართლოში წარმომადგენლობის ღირებულება ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე ფასდაკლების გათვალისწინებით განისაზღვრება ფიქსირებული ოდენობით და შეადგენს 300 ლარს (საქმის სირთულის, მოცულობისა და რაოდენობის მიუხედავად.)

იურიდიული მომსახურების პასუხისმგებლობის დაზღვევა!


გიორგი ზარნაძის იურიდიული კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი იურისტებით, აქედან გამომდინარე არ გვიჭირს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება. თუ ჩვენი კომპანია დაუშვებს შეცდომას მომსახურების პერიოდში ან ჩვენი არასწორი ქმედებით მოგადგებათ მატერიალური სახის ზიანი, თქვენ მაინც არაფერს კარგავთ, რადგან ამ თანხას ჩვენ აგინაზღაურებთ! თუ ჩვენ მიერ შესრულებული იურიდიული მომსახურებიდან/დამზადებული იურიდიული დოკუმენტაციიდან გამომდინარე მიადგება მატერიალური სახის ზიანი თქვენს კომპანიას, თქვენ უფლებამოსილნი იქნებით დაგვაკისროთ ჯარიმა 10 000 ლარის ოდენობით.


parallax background

გჭირდებათ დახმარება?