გადაამოწმე დეველოპერი – Zarndze Law

დაიზღვიეთ თავი და შეამოწმეთ გამყიდველი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია წინასწარ.

ჩვენ მოგაწვდით შემდეგ ინფორმაციას გამყიდველი სამშენებლო-დეველოპერული კომპანიის შესახებ:

გამყიდველი დეველოპერული კომპანიის

საქმიანობის ისტორია

ინფორმაცია უძრავი ქონების შესახებ

ინფორმაცია სასამართლოში არსებული

დავების შესახებ

ინფორმაცია მშენებლობისა და სამშენებლო

მასალების ხარისხის შესახებ

ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურიდან.

ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრიდან

ინფორმაცია არქიტექტურის სამსახურიდან

(საპროექტო და სანებართვო

დოკუმენტაციის მოპოვების შესახებ)

წარმომადგენლობა გამყიდველ

კომპანიასთან, ნასყიდობის ან/და წინარე

ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისას და

საჯარო რეესტრის რეგისტრაციისას.

მომსახურების ღირებულება: ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი - 300 ლარი წარმომადგენლობა - 300 ლარი. მომსახურების ვადა შეადგენს 3-დან 10 კალენდარულ დღეს. მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლოა ორ ეტაპად.